Cargo Watercraft

1961

20 x 28 in (51 x 71 cm)

ID #SHIPPK044

250-500 boats cargo navy ships Ocean route shipping Ships size-20x28 transportation