Rikszarz

Walkuski, 1985

27 x 37 in (69 x 94 cm)

ID #PBPJ209/268

Title - Rickshaw Boy

Directors - Zifeng Ling

Starring - Zongxiang Guan, Gaowa Siqin, Bide Yan, Fengyi Zhang, Ziyue Zhao, Li Tang, and Yin Xin

Artist - Wieslaw Walkuski

Polish film poster.

250-500 black and white danger feet film original posters poland polish polish film polish film posters polish posters size-27x37 spikes thorns vintage posters