Zuchwaky Napad (Double Passing Aleksandr Gordon)

Poland
Michał Piekarski

27 x 37 in (67 x 94 cm)

ID #PFPC134/179-0003

Vintage Polish movie poster.

Starring: Boris Khimichev, Vadim Mikheyenko, Yuriy Nazarov, Vytautas Tomkus, Aleksandr Korshunov

250-500 film Original original posters poland polish polish film polish film posters polish posters size-26-5x37 skull truck with skull on the front vintage posters